Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Triptime BV

Inschrijving KvK te Zaandam: 34366626


Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het aanmeldingsformulier tevens ondertekend te

worden door een ouder of voogd van de minderjarige. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.


1.2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.

Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. 16 (reizen naar overige bestemmingen) kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.


1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven door middel van derden.


1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.


1.5 Een derde die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap etc.), bij de aanmelding kenbaar te maken.


1.6 Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zoals bijv. Voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.


Artikel 2 - Betaling

2.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 15% voor pakketreizen, 100% voor eigen vervoer reizen, 100% voor losse vluchten te voldoen. Indien voor bepaalde reizen een minimum (aan)betaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringskosten - verzekering te worden voldaan.


2.2 Voor pakketreizen dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis tot stand komt, moet de volledige reissom per ommegaande worden voldaan. Bij uitblijving van betaling houd de reisorganisatie het recht om de reisovereenkomst te ontbinden.


2.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de brochure of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.


2.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.


2.5 Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15 % van het gevorderde, met een minimum van  40 EUR


Artikel 3 - Reissom

3.1 De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van de reisorganisator zijn omschreven.


3.2 De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot zes weken voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. Bij een verhoging van de reissom zal de reisorganisator steeds aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.


3.3 Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

3.4 De reiziger mag de in het vorige lid genoemde verhoging afwijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Pas dan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.


Artikel 4 - Reisduur en reisprogramma

4.1 De in de publicatie van de reisorganisator vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Bij strijdigheid tussen de in de publicatie vermelde tijden en de tijden die staan vermeld in de reisbescheiden zijn laatstgenoemde beslissend.


4.2 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s

van vervoerders kunnen van invloed zijn op de data van vertrek, aankomst of reisduur. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door de reisorganisator verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema’s. Bij de uitvoering van de reisovereenkomst kan dan ook nimmer sprake zijn van vertraging waarvoor de reisorganisator aansprakelijk is. Behoudens aanspraken op de eventueel door de

reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reisorganisator. De reisorganisator is voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen handelen of nalaten slechts aansprakelijk indien dit te wijten is aan zijn eigen grove schuld of opzet.


Artikel 5 - Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

5.1 De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. Wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.


5.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.


5.3 Tenzij anders overeengekomen worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) 2 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden mits de betaling door ons ontvangen

is. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 36 uur voor vertrek aan de reisorganisator te melden.


5.4 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.


Artikel 6 - Wijzigingen door de reiziger

6.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan de reisovereenkomst tot 28 dagen voor vertrek voor pakketreizen en eigen vervoer reizen, en tot 8 dagen voor losse vluchten, gewijzigd worden.

6.2 De wijzigingskosten zijn zoals vermeld in arikel 6.3 mits de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners hogere kosten in rekening brengen.


6.3 De wijzigingskosten voor het wijzigen van de vlucht(datum) bedraagt per persoon, per enkele reis als volgt:

a. Voor internationale vluchten zonder overstap per persoon, per enkele reis 60 EUR en bij een eventuele wijziging van land per persoon, per enkele reis 40 EUR.

Totale kosten zonder wijziging van land: 

per persoon, per enkele reis 60 EUR.

Totale kosten met wijziging van land: 

per persoon, per enkele reis 100 EUR.


b. Voor internationale vluchten met overstap op nationale vluchten, voor het internationale segment per persoon, per enkele reis 60 EUR, voor het nationale segment per persoon, per enkele reis 25 EUR en bij een eventuele wijziging van land per persoon, per enkele reis 40 EUR.

Totale kosten zonder wijziging van land: 

per persoon, per enkele reis 85 EUR. 

Totale kosten met wijziging van land: 

per persoon, per enkele reis 125 EUR.


c. Voor internationale vluchten met overstap op internationale vluchten, voor het internationale segment per persoon, per enkele reis 60 EUR en bij een eventuele wijziging van land per persoon, per enkele reis 40 EUR.

Totale kosten zonder wijziging van land: 

per persoon, per enkele reis 60 EUR.

Totale kosten met wijziging van één land: 

per persoon, per enkele reis 100 EUR.

Totale kosten met wijziging van twee landen: 

per persoon, per enkele reis 140 EUR. 


d. Voor nationale vluchten met overstap op nationale vluchten, per nationale segment per persoon, per enkele reis 25 EUR.

Totale kosten bij twee segmenten:

 per persoon, per enkele reis 50 EUR.

Totale kosten bij drie segmenten: 

per persoon, per enkele reis 75 EUR.


e. Voor nationale vluchten zonder overstap per persoon, per enkele reis 25 EUR.


f. Vanaf 8 dagen tot 3 dagen voor vertrek is een wijziging, indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, op aanvraag en kunnen de kosten afwijken van de in lid a. b. c. d. genoemde bedragen.


g. Vanaf 2 dagen t/m de dag van vertrek is wijzigen niet mogelijk.


h. Wijzigingskosten voor een baby bedraagt per persoon, per enkele reis 20 EUR.


6.4 Naast de standaard wijzigingskosten wordt tevens het eventuele tariefverschil in rekening gebracht. Indien de gewenste vlucht duurder is dan de bestaande vlucht dient het verschil voldaan te worden.


6.4 Indien uw wijzigingsverzoek goedkoper is dan uw bestaande vluchtsegment, vindt er geen verrekening en/of restitutie van het verschil plaats.


6.6 Het wijzigen van vluchten kan enkel gewijzigd worden binnen dezelfde luchtvaartmaatschappij. Het omzetten van de vlucht naar een andere luchtvaartmaatschappij is niet mogelijk. Ook indien een TripFlex dekking is afgenomen, is het wijzigen naar een andere luchtvaartmaatschappij niet mogelijk.


6.7 TripFlex dekking kan toegepast worden tot één week voor vertrek met inachtneming van de oorspronkelijk geboekte vluchtdatum. Het verzoek dient uitsluitend telefonisch tijdens kantooruren geschiedt te worden.


6.8 Een naamsverandering is niet mogelijk, tenzij de vliegtuigmaatschappij zich daar niet tegen verzet. In geval van geen verzet bedragen de kosten 100 EUR per naamsverandering.

6.9 Wijzigen is enkel mogelijk binnen hetzelfde kalenderjaar.


6.10 Wijzigen van een directe vlucht naar een overstap vlucht of andersom is niet mogelijk mits de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen.


6.11 Indien bij het reisaanbod nadrukkelijk afwijkende voorwaarden staat vermeld i.p.v. in artikel 6 genoemde, zijn de afwijkende voorwaarden van toepassing.

Artikel 7 - Annulering door de reiziger

7.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient telefonisch of per e- mail te geschieden.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd voor pakketreizen, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd voor pakketreizen:


a. Tot 56 dagen voor vertrek: de gehanteerde (aan)betaling op uw boeking

b. Van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;

c. Van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom; 

d. Van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom; 

e. Van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;

f. Van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;


7.2 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger m.b.t. losse vluchten en eigen vervoer reizen geldt 100% annuleringskosten.


Artikel 8 - Wijzigingen door de reisorganisator

8.1 De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van het geen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan

het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.


8.2 De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van art. 505 BW (Boek 7). De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.


8.3 De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een passend alternatief. In geval van de reisorganisator geen passend alternatief kan aanbieden heeft de reiziger recht op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten


8.4 Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.


8.5 Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator er voor zorg dragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.


Artikel 9 - Opzegging door de reisorganisator

9.1 De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.


9.2 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;

b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

c. in geval van wanbetaling door de reiziger.


9.3 Indien de reiziger door omstandigheden die hem valt toe te rekenen, bij boekingen van vliegtickets o.b.v. een retourreis verhinderd is deel te nemen aan de heenvlucht,

komt de terugvlucht te vervallen.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de reisorganisator

10.1 Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is de reisorganisator aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van de reisorganisator meebrengen.

10.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

a. Tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;

b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in

redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.10.3 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt de reisorganisator geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.


10.4 In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.


10.5 De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.


10.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 11 - Verplichtingen van de reiziger

11.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator c.q. reisleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.


11.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.


11.3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek

van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.


11.4 De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen. De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.


Artikel 12 - Klachten

12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht per mail en met redenen omkleed indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.


12.2 Een klacht die niet op bevredigende wijze wordt opgelost kan tot uiterlijk één maand na afloop van de reis per mail worden voorgelegd. Als een klacht niet binnen één maand na het indienen bij het bestuur is opgelost of als de reiziger niet akkoord gaat met het advies van het bestuur, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk zes manaden na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in de vestigingsplaats van de reisorganisator.


12.3 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in lid 12.2 vermelde adviesprocedure kan zich desgewenst tot zes maanden na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de reisorganisator.


12.4 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is

Nederlands recht van toepassing.