Annuleringsdekking

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven.
1. Wij, ons onze of gedekte:
Triptime , Postbus 1005, 1500 AA, Zaandam.
2. U, uw:

degene die de dekking heeft gesloten
3. Gedekte:
a. u;
b. ieder lid van het reisgezelschap:
1. in Nederland wonend;
2. niet in Nederland wonend, mits de clausule "niet Nederlands ingezetenen"
is gesloten.

4. Schadegebeurtenis:
een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, gedekte en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan.

5. Gezin:
personen die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven en in gezinsverband samenwonen.

6. Huisgeno(o)t(e)n:
degene(n) die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat (staan)ingeschreven.

7. Dekkingsbewijs:
a. het door ons ondertekende en namens hem voor betaling gestempelde document, dat aan u wordt afgegeven als bewijs van het aangaan en de omvang van de dekking;
b. het door het reisbureau opgemaakte boekingsstuk, dat aan u wordt afgegeven en waarop het aangaan en de omvang van de dekking is aangegeven.

8. Reissom:
het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf. Kosten van (deel)- reizen, excursies en dergelijke die op de plaats van bestemming zijn gemaakt, worden hier niet onder begrepen.

9. Familieleden in de 1e en 2e graad:
a. 1e graad: echtgenoot, echtgenote, levenspartner, (schoon/stief)- ouders, (aangetrouwde/stief) kinderen;
b. 2e graad: broers, zwagers, (schoon/stief)zusters, grootouders en kleinkinderen.

10. Annulering:
het redelijkerwijs noodzakelijk afzien van, of het voortijdig beëindigen van een arrangement voor aanvang, bestaande uit de geboekte reis en/of accommodatie, ten gevolge van een van de wil van gedekteonafhankelijk, onvoorzien voorval.

11. Annuleringskosten:
verschuldigde (gedeeltelijke) reissom en overboekingskosten in geval van annulering.

12. Niet-genoten vakantiedag:
een aaneengesloten periode van 24 uur, vallende in de gereserveerde vakantie.

13. Schriftelijk:
per brief of kaart, alsmede per fax of e-mail. Indien wij u een bericht sturen doen wij dit naar het ons laatst bekende adres.

14. Reis:
een reis met uitsluitend een recreatief karakter.
Artikel 2. Grondslag
De grondslag voor de dekking wordt gevormd door:
1. de door u of namens u verstrekte gegevens;

Artikel 3. De dekking is van kracht
De dekking is van kracht:
1. voor reserveringen over de gehele wereld;
2. vanaf de ingangsdatum van de dekking tot en met de einddatum van de reis.

Artikel 4. Begin van de dekking en bedenktijd
1. De dekking gaat in op het moment dat u de reservering bij ons heeft geplaatst tenzij anders is overeengekomen.
2. Bij het aangaan van de dekking heeft u een bedenktijd van 24 uur, die in ieder geval eindigt bij het ingaan van de dekking.

Artikel 5. Premiebetaling
1. De premie van de dekking is inbegrepen in de factuur en dient op basis van de betalingstermijn van de factuur voldaan te worden.
2. Indien wij genoodzaakt zijn de premie langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te innen zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening.
3. U blijft verplicht de premie en bijkomende kosten te voldoen.
4. Bij niet tijdige premiebetaling wordt de dekking van kracht 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons verschuldigd bent, mits de dekking nog niet door ons is beëindigd. Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de dekking niet van kracht was blijven van de dekking uitgesloten.

Artikel 6. Verplichtingen in geval van schade
U en de gedekte zijn verplicht:
1. ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis te stellen van de schadegebeurtenis;
2. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven op te volgen;
3. ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze belangenzou kunnen schaden;
4. zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze
belangen kunnen schaden;
5. de schade gebeurtenis en de omvang van de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken;
Elk recht op schadevergoeding vervalt bij niet nakoming van deze verplichtingen met de opzet om ons te misleiden.

Artikel 7. Andere dekking
Van de dekkingis uitgesloten schade waarvoor, indien deze dekking niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere dekking of voorziening. In dat geval wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere dekking of voorziening te boven gaat.

Artikel 8. Algemene uitsluitingen
In onderstaande situaties is schade niet gedekt.
1. Toestemming / opzet / roekeloosheid
a. schade die met toestemming van u en/of gedekte en/ of andere belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd;
b. schade die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of gedekte en/of andere belanghebbende(n). Onder gedekte worden in dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde
partner, kinderen en huisgenoten, waarvan het belang is meegedekt, ongeacht of zij krachtens de voorwaarden als gedekte worden aangemerkt.
2. Niet nakomen verplichtingen
Indien u en/of gedekte zich niet houd(t)(en) aan de door ons opgelegde verplichtingen en daardoor onze belangen scha(a)d(t)(en),
kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze dekking.
3. Molest
Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/of verergerd is door: 
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en/of muiterij van leden van enige gewapende macht.
4. Atoomkernreacties
Een schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;
5. Aardbevingen en andere natuurrampen
Een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door een aardbeving en andere natuurrampen.
6. Overstroming
Een schade die is veroorzaakt door een overstroming, onverschillig of de overstroming de oorzaak dan wel het gevolg is van een
schadegebeurtenis. Als door de overstroming brand ontstaat en/of ontploffing, dan is schade door deze brand en/of ontploffing wel gedekt.

Artikel 10. Registratie persoonsgegevens
Bij de aanvraag van deze dekking vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een dekkingsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. 

ANNULERINGSDEKKING
Artikel 11. Gedekte is:
1. ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
a. gedekte;
b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, alsmede zijn huisgenoten,
voor zover er sprake is van, respectievelijk reële kans bestaat op direct levensgevaar;

2. a. het niet kunnen doorgaan van een voorgenomen verblijf bij in het buitenland woonachtige familie of vrienden door plotseling optredende ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden, van de persoon die de gedekte zou huisvesten waardoor men de gedekte geen onderdak kan bieden;
b. schade aan de gereserveerde accommodatie, waardoor deze niet voor verblijf geschikt is;
c. het niet kunnen doorgaan van een voorgenomen verblijf bij in het buitenland als gevolg van een noodzakelijke medische ingreep, hetgeen door een doktersverklaring kan worden aangetoond;;

3. na afsluiten van de dekking geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij zwangerschap;

4. het niet of niet tijdig kunnen ondergaan van een medisch noodzakelijke of verplichte inenting , hetgeen door een doktersverklaring kan worden aangetoond;

5. zodanige materiële schade aan eigendommen, woning of bedrijfsgebouwen van gedekte, dat gedekte in zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of feitelijk leider - eventueel na terugroeping - ter plaatse aanwezig moet zijn;

6. a. uitval tijdens de reis van het gebruikte privé-vervoermiddel, waarna repatriëring of invoer van het voertuig noodzakelijk is;
b. een van buitenkomend voorval, zoals aanrijding, diefstal en brand binnen 30
dagen voor vertrekdatum, waardoor het privé-vervoermiddel/kampeeraanhangwagen uitvalt en niet tijdig te repareren is , hetgeen door een politieverklaring kan worden aangetoond;

7. a. onvrijwillige werkloosheid, buiten de schuld van gedekte, mits de ontslagdatum ligt tot uiterlijk 1 maand na afloop van de geboekte reis;
b. het binnen 10 weken voor vertrek of tijdens de vakantie verkrijgen van een baan van minimaal 20 uur per week voor de duur van minstens een jaar of voor onbepaalde tijd, voorzover de datum van indiensttreding ligt in genoemde periode:
1. na werkloosheid, ter gelegenheid waarvan een uitkering werd genoten;
2. bij schoolverlaters, voorzover de vertrekdatum ligt na 31 mei volgend op het jaar van schoolverlating;

8. a. onverwachte toewijzing van een huurwoning, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis. Voorwaarde is wel dat gedekte een officieel huurcontract kan overleggen waaruit dit blijkt;
b. aankoop van een woning, mits de opleverdatum/overdracht ligt binnen 60 dagen voor aanvang van of tijdens de reis;

9. definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na het boeken van het arrangement een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst;

10. een niet te verwachten en niet tot na de geboekte reis uit te stellen herexamen of hertentamen, met de voorwaarde dat het een herexamen of een hertentamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft;

11. het onverwachts niet kunnen verkrijgen van een visum;

12. annulering door de reisgenoot die een onder onze dekkingsvoorwaarden gedekte gebeurtenis overkomt waardoor
gedekte alleenreizend wordt. Voorwaarde is dat gedekte en de reisgenoot samen heen en terug zouden reizen. Onder gedekte wordt
in dit verband ook verstaan: de personen die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Artikel 12. Niet gedekt is:
In onderstaande situaties is schade niet gedekt:
1. bestaande uit gederfde inkomsten;
2. verband houdend met reeds bestaande ziekte, aandoening of afwijking bij gedekte, zijn huisgenoten of familieleden in de 1e of 2e graad. Deze uitsluiting is alleen van toepassing indien de gedekte meer dan 7 dagen na de boekingsdatum is gesloten.

ARTIKEL 13. Uitgekeerd wordt:
1. a. de annuleringskosten die na annulering verschuldigd zijn;
b. de pro-rata berekende schade in geval van onvoorziene ziekenhuisopname (minimaal één nacht) van gedekte voor de opgenomen gedekte zelf en zijn meereizende, familieleden in de 1e en 2e graad;
c. de pro-rata berekende schade voor gedekte zelf en maximaal 1 begeleider, indien het medisch niet verantwoord is de voor vertrek
geboekte rondreis te vervolgen;
d. de kosten van het overboeken naar een latere datum, waardoor totale annulering voorkomen wordt;
e. de verhoging per persoon van de oorspronkelijke reissom bij gedeeltelijke annulering, tot maximaal de totale annuleringskosten;
f. extra reiskosten van gedekte, noodzakelijk geworden omdat hij op medisch advies met een ander vervoermiddel dan was voorgenomen naar zijn vakantiebestemming moet reizen;
2. de pro-rata berekende schade in geval van vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de
vakantiebestemming door oorzaken gelegen buiten de wil van gedekte, reis- of vervoersorganisatie. Bij vertraging van 8 tot 20 uur
wordt 1 dag vergoed, bij 20 tot 32 uur 2 dagen en bij meer dan 32 uur 3
dagen.

Artikel 14. Recht op uitkering
Als een van de in artikel 1.3. omschreven gedekte voor vertrek om een gedekte reden annuleert, mogen tevens de tot hetzelfde gezin behorende gedekte annuleren. Bij niet in gezinsverband levende gedekte wordt maximaal vergoeding gegeven voor 4 gedekte, respectievelijk voor 4 gedekte gezinnen. Bij af- of onderbreking van het arrangement wordt vergoeding naar rato gegeven voor de tot een gezin behorende gedekte, alsmede voor maximaal 1 extra gedekt gezin, tenzij door middel van clausule 02 anders
is overeengekomen.

Artikel 15. Schadebetaling
1. Nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de schadevergoeding door ons is vastgesteld, gaan wij tot betaling over
(let op: betaling word geschied exclusief de premie van de annuleringsdekking en administratiekosten)
aan:
a. u;
of
b. aan derden welke door de hoofdgedekte opgegeven word. De betaling vindt uitsluitend plaats op een door gedekte opgegeven
Nederlandse bank- of girorekening;
2. Gedekte verklaart zich akkoord met de vastgestelde
vergoeding, indien hij niet binnen 14 dagen na ontvangst van kennisgeving tot betaling daartegen schriftelijk in verzet komt.
, indien hij niet binnen 14 dagen na ontvangst van kennisgeving tot betaling daartegen schriftelijk in verzet komt.
CLAUSULES
01 Zaakwaarnemer of derde
Meegedekt zijn de kosten van annulering van het arrangement als gevolg van overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de op het factuur nader gespecificeerde perso(o)n(en) of zijn/haar familieleden in de eerste graad, mits
de extra premie is betaald. 

02 Groepsannulering
A. Het overlijden van een lid van het reisgezelschap
Meegedekt zijn de kosten van annulering van het arrangement als gevolg van overlijden van een lid van het reisgezelschap, mits de extra premie is betaald.
B. Het overlijden, ziekte en ongeval van een lid van het reisgezel-schap
Meegedekt zijn de kosten van annulering van het arrangement als gevolg van overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de op het factuur nader gespecificeerde perso(o)n(en) van het reisgezelschap of zijn/haar familieleden in de eerste graad, mits de extra premie is betaald.
C. Ziekte en ongeval van een lid van het reisgezelschap
Meegedekt zijn de kosten van annulering van het arrangement als gevolg van ernstige ziekte of ongeval van een lid het reisgezelschap, mits de extra premie is betaald.